Storm van Leeuwen-Magnus prijs 2021

Oproep tot inzending publicaties Storm van Leeuwen-Magnus prijs 2021.

Storm van Leeuwen-Magnus prijs 2021

De prijs wordt toegekend aan de auteur van de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van klinisch neurofysiologisch onderzoek in de afgelopen twee jaar. Uit de inzending moet duidelijk blijken dat de kandidaat als ‘auctor intellectualis’ van het artikel beschouwd kan worden. De uitreiking zal plaats vinden op de ALV van de NVKNF (tijdens de KNF dagen 2021). Voor de winnaar is er een speciaal voor deze prijs ontworpen kunstvoorwerp en een geldbedrag van 1000 euro. Het volledige reglement is als bijlage bij deze oproep te vinden en op de website van de NVKNF (www.nvknf.nl).

De artikelen dienen te zijn gepubliceerd of geaccepteerd in een internationaal “peer-reviewed” wetenschappelijk tijdschrift in de periode tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020. De inzending dient uiterlijk 12 april 2020 in het bezit te zijn van de voorzitter van de jury.

De beoordeling van het ingezonden werk zal geschieden door een jury bestaande uit:

  • J.H. van der Hoeven, Groningen
  • J.T.H.M. Koelman, Amsterdam
  • F.S.S. Leijten, Utrecht
  • Dr. M.J.A.M. van Putten, Enschede
  • M.J. Zwarts, Heeze

Voorgedragen werk svp zenden aan: secretaris@nvknf.nl.

Reglement

Inleiding

De Storm van Leeuwen/Magnus prijs is ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF) en is bedoeld voor een onderzoeker die excellent onderzoek in Nederland heeft verricht op het gebied van Klinische Neurofysiologie.

Reglement

Artikel 1. Het Bestuur van de NVKNF heeft de Storm van Leeuwen/Magnus prijs ingesteld voor onderzoekers op het gebied van Klinische Neurofysiologie die excellent onderzoek hebben verricht.

Artikel 2. De prijs zal om de twee jaar worden uitgereikt en betreft een kunstvoorwerp en een vrij te besteden geldbedrag van 1000 euro.

Artikel 3. De prijs zal worden uitgereikt voor een artikel, dat in de voorafgaande 2 jaren is gepubliceerd, dan wel geaccepteerd door een internationaal erkend “peer reviewed” wetenschappelijk tijdschrift. Het moet voor de leden van de jury voldoende duidelijk zijn, dat de inzender als auctor intellectualis beschouwd kan worden.

Artikel 4. De beoordeling van de artikelen, die voor de Storm van Leeuwen/Magnus prijs in aanmerking komen, geschiedt door een jurycommissie van 3 leden en een voorzitter, die samengesteld is uit de leden van de NVKNF en worden benoemd door het bestuur van de NVKNF voor de duur van 4 jaar.

Artikel 5. Wanneer een van de juryleden opleider van de mededinger of medeauteur van het ingezonden werk is, onthoudt hij of zij zich van stemming (en verlaat de kamer tijdens de bespreking van de betreffende inzending).

Artikel 6. De benoeming van de jury vindt tenminste vier maanden voor de uitreiking van de prijs plaats. De leden komen zo vaak tezamen als zij voor de uitvoering van haar werkzaamheden noodzakelijk achten.

Artikel 7. De functie voorzitter is qualitate qua en kent geen stemrecht.

Artikel 8. De Storm van Leeuwen/Magnus prijs zal uitgereikt worden tijdens de voorjaarsledenvergadering. De te beoordelen artikelen dienen digitaal te worden aangeboden, en tijdig, uiterlijk op 1 maart 2015in het bezit te zijn van de voorzitter van de jury.

Artikel 9. Het bestuur van de NVKNF draagt zorg voor een tijdige mededeling via onder meer tijdschriften en internet, dat inzendingen voor de prijs worden ingewacht. Inzending is mogelijk zowel door de auteur zelf als door derden.

Artikel 10. De jury kiest één prijswinnaar. De jury neemt haar besluit met eenvoudige meerderheid van stemmen van de leden. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

Artikel 11. Indien de jury van oordeel is, dat geen van de ingezonden werken voor bekroning in aanmerking komt, kan zij bij eenvoudige meerderheid van stemmen besluiten in het betrokken jaar geen prijs uit te reiken.

Artikel 12. De beslissing van de jury wordt bij monde van haar voorzitter met een beredeneerd rapport bekend gemaakt ten tijde van de uitreiking van de prijs op de voorjaarsledenvergadering. Indien besloten is niet tot uitreiking over te gaan, zal dit eveneens op de vergadering en op dezelfde wijze worden bekend gemaakt. De beslissing van de jury is onherroepelijk. De namen van de inzenders, die niet voor deze prijs in aanmerking zijn gekomen, blijven strikt geheim. Het juryrapport wordt niet gepubliceerd

Artikel 13. De prijswinnaar wordt in de gelegenheid gesteld een voordracht over het bekroonde oeuvre te houden op de voorjaarsledenvergadering.

Artikel 14. Het bestuur van de NVKNF draagt in overleg met de prijswinnaar zorg voor de bekendmaking van de prijswinnaar middels een persbericht.

Artikel 15. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de NVKNF.

Artikel 16. Procedure juryvergadering: Vóór de vergadering kennen de juryleden schriftelijk punten toe aan de inzendingen. De beste inzending krijgt van een jurylid 5 punten, de tweede keus 3 en de derde 1 punt. De voorzitter stemt niet mee.De jury bepaalt in onderling overleg een winnaar.

Artikel 17. Criteria voor de beoordeling van de prijs zijn: originaliteit, potentiële wetenschappelijke betekenis, klinische relevantie, alsmede ranking van het tijdschrift.