Privacyverklaring

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de website, bezoekers van de bijeenkomsten van de NVKNF en relaties van de NVKNF. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 7 november 2018.

Toelichting van ons beleid

Artikel 1. Verenigingsgegevens

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (hierna te noemen: NVKNF), vertegenwoordigd door het bestuur van de vereniging.

 Artikel 2. Persoonsgegevens

NVKNF verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. NVKNF is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens waarvan het gebruik door ons noodzakelijk is. NVKNF verwerkt de persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die NVKNF verwerkt:

  • Naam
  • Adresgegevens (zakelijk en indien opgegeven ook privé)
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

NVKNF verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zal NVKNF dit specifiek aan u kenbaar maken.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen en grondslagen

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt voor het uitvoeren van het doel van NVKNF. De vereniging stelt zich ten doel alle belangen van de Klinische Neurofysiologie te behartigen. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door: (1) het houden van ledenvergaderingen en wetenschappelijke bijeenkomsten en het bevorderen van andere activiteiten van wetenschappelijke aard; (2) de opleiding, nascholing en toetsing in de Klinische Neurofysiologie te bevorderen; (3) de maatschappelijke en financiële belangen van de leden, voor zover samenhangend met het uitoefenen van de Klinische Neurofysiologie, te behartigen; (4) zich betreffende belangen, op haar terrein liggende, tot de overheid, bestuurslichamen of andere instanties te wenden; (5) zich betreffende belangen, op haar terrein liggende, tot de publiciteitsmedia te wenden; (6) contacten te onderhouden met Nederlandse en buitenlandse verenigingen op het gebied van de Klinische Neurofysiologie en aanverwante vakgebieden, in het bijzonder als Nederlands lid van de International Federation for Clinical Neurophysiology; (7) voorts alle wettige middelen die voor het eerder genoemde doel bevorderlijk kunnen zijn.

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website

In het algemeen is het mogelijk de website te bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Voor het gebruik van cookies op de website verwijzen wij naar de cookieverklaring.

Gegevens die wij verwerken van ontvangers van de nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen van het congres en informeert NVKNF u over relevante zaken met betrekking tot het congresprogramma. Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerkt NVKNF uw naam en uw e-mailadres. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Onderaan elke nieuwsbrief plaatsen wij een link waarmee u zich kunt uitschrijven.

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van eigen bijeenkomsten

De NVKNF organiseert eigen bijeenkomsten waarvoor u zich via de website kunt aanmelden. Voor deze bijeenkomsten verwerkt NVKNF onder andere uw naam en uw contactgegevens. Deze persoonsgegevens verwerkt NVKNF omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bijeenkomsten. Voor het verwerken van uw gegevens vragen wij u bij het inschrijfformulier om uw toestemming.

Artikel 4. Bewaartermijn

U heeft altijd het recht om NVKNF te verzoeken om de door u verstrekte gegevens te verwijderen. NVKNF zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van het congres of voor zo lang als er een relatie tussen partijen bestaat. Wanneer u uw toestemming intrekt voor het verwerken van uw persoonsgegevens of voor het ontvangen van de nieuwsbrief verwijderen wij uw gegevens binnen de wettelijke termijn. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt NVKNF zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Delen met derden

NVKNF verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Partijen waarmee uw gegevens worden gedeeld zijn congresbureau Mediscon, software ontwikkelaar Halito (de makers van het online inschrijfformulier) en Mailchimp, het programma waarmee de nieuwsbrieven worden verzonden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Dropbox om interne documenten met elkaar te delen.

Mocht NVKNF uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan is NVKNF verplicht om u eerst toestemming te vragen.  Voor zover relevant wordt met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten, danwel wordt geverifieerd of deze partij op de juiste wijze met de verwerking van de persoonsgegevens omgaat.

Artikel 6. Beveiliging

NVKNF vindt de beveiliging van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Om deze reden neemt NVKNF passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Neemt u in dat geval contact op met het bestuur van NVKNF (zie de contactpagina). Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. U kunt dit kenbaar maken aan NVKNF. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Wijzigingen

NVKNF kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.